Gebruiksvoorwaarden | Croqqer

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden door Croqqer Nederland B.V. op de www.croqqer.com en www.croqqer.nl website(s). Deze diensten en de website(s) samen worden hierna aangeduid als de “Dienst”. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en het Croqqer Privacy Statement zorgvuldig door (het “Privacybeleid”) voordat je de Dienst gaat gebruiken. Je vindt ons Privacy Statement hier. Je gebruik van de Dienst vormt je aanvaarding van en instemming met alle bepalingen en voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement en de bevestiging dat je 18 jaar of ouder bent. Als je bezwaar hebt tegen iets in deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacy Statement, dan is het je niet toegestaan de Dienst te gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement worden hierna tezamen aangeduid als deze “Overeenkomst”.
1. Croqqer brengt Croqqers en Klus Vragers bij elkaar
Croqqer legt de een verbinding tussen individuen die werkzaamheden uitgevoerd wensen te krijgen (“Klus Vragers”) en individuen die de klus (werkzaamheden) uitvoeren (“Croqqers”). Klus Vragers en Croqqers samen worden hierna “Gebruiker” genoemd. Die werkzaamheden die op verzoek van de Klus Vragers door de Croqqers worden uitgevoerd worden hierna aangeduid als “Klus” of “Klussen”.
2. Croqqer faciliteert een platform
De Dienst faciliteert slechts een platform aan om de verbinding te leggen tussen Gebruikers. Croqqer neemt niet deel aan de interactie tussen Gebruikers. Croqqer heeft geen controle over de kwaliteit, timing, wettigheid van de klus, het wel of niet hebben voldaan aan de verwachtingen tussen Gebruikers of enig ander aspect dan ook. Dit geldt ook voor de beoordelingen van Gebruikers en Croqqers. Hoewel Croqqer zo goed mogelijk een antecedentenonderzoek van Croqqers uitvoert kan Croqqer niet garanderen dat elke Gebruiker is wie deze beweert te zijn. Croqqer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die via de Dienst is verkregen. Het is verstandig om in de interactie met andere Gebruikers je steeds voorzichtig te zijn en het gezond verstand laten prevaleren om je persoonlijke veiligheid en eigendommen te beschermen, net zoals je zou doen in de interactie met elke andere persoon die je niet kent. Elke Klus Vrager dient zijn of haar eigen onderzoek uit te voeren en te beoordelen of een specifieke Croqqer de juiste persoon voor een Klus is.
3. Transacties
Gebruikers van de Dienst sluiten rechtstreeks een overeenkomst voor uitvoering van de Klus met andere Gebruikers af. Croqqer is hier geen partij bij. Croqqer faciliteert deze overeenkomst door het leveren van een medium voor het uitwisselen van geld daar waar het betaalde klussen betreft. Ondergrens van een betaalde Klus is € 10.
4. Inning en Betaling
Voor alle aankopen en betalingen in verband met een Klus zal Croqqer de rekening van de Vrager bij opdracht volgens het door de Vrager overeengekomen bedrag belasten voor het gebruik van de Dienst en u geeft ons hierbij toestemming om uw rekening voor dergelijke bedragen te debiteren. Wanneer een Klus is gemarkeerd als aangemeld door de Klus Vrager wordt door Croqqer het overeengekomen bedrag afgeschreven en gereserveerd. Wanneer de Klus als afgerond wordt gemeld door beide Gebruikers wordt het de Croqqer toekomend bedraagt aan hem of haar overgemaakt indien dit een betaalde Klus betreft. Croqqer heeft het recht om een Croqqer Bijdrage in rekening te brengen als een vergoeding voor de bemiddeling bij een Klus transactie. De betaling aan de Croqqer zal plaats vinden aan het einde van een voltooide Klus en steeds binnen 14 dagen geschieden na gereed melding van de klus door beide partijen. Uitbetaling geldt voor bedragen vanaf tien Euro.
5. Geschillen tussen Gebruikers
De Dienst is slechts een platform voor het faciliteren van Gebruikers. Omdat Croqqer niet betrokken is bij het daadwerkelijke contact tussen Gebruikers of bij de uitvoering van de Klus, zal je, in het geval dat je een geschil hebt met een of meer Gebruikers hebt Croqqer (en onze werknemers, directeuren, investeerders en dochterondernemingen) vrijwaren van alle claims, eisen of schade (werkelijke schade en/of gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen. Croqqer wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor conflicten die zouden kunnen ontstaan tussen Gebruikers van de Dienst. Croqqer is niet verplicht om vergoedingen of restituties te verstrekken, maar kan deze uit coulance toekennen in bijzondere omstandigheden, als gevolg van promotie van een specifieke restitutie garantie of als compensatie voor eventuele fouten die door Croqqer zijn gemaakt. In geval van restitutie zal een bedrag van € 3,50 voor administratiekosten in rekening worden gebracht of de Croqqer Bijdrage, keuze daartussen wordt door Croqqer bepaald. Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor alle eventuele belastingen op de Diensten die onder deze Overeenkomst gesloten worden. Elke vergoeding voor een Klus betaald in contanten buiten de Dienst om is niet onderworpen aan restitutie in welke vorm dan ook.
6. Croqqer is een Open Community
De Dienst kan profielen, e-mail systemen, blogs, message boards, beoordelingen, chat areas, nieuwsgroepen, fora en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die Gebruikers in staat stellen te communiceren met andere Gebruikers. Je mag alleen gebruik maken van dergelijke instrumenten voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal wat relevant en eigen is aan het van toepassing zijnde forum en/of de Dienst. Je mag niet:
 • Spammen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen of op andere wijze schenden van de wettelijke rechten van anderen.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van lasterlijke, inbreuk makende, obscene of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • De Dienst gebruiken voor welk doel dan ook wat in strijd is met nationale of internationale wetgeving.
 • Adverteren met goederen of diensten voor enig commercieel doel dat niet relevant is voor de Klus die wordt aangeboden via de Dienst.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of ander materiaal dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt bevatten.
 • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software die de werking van een ander zijn of haar computer kunnen schaden bevatten.
 • Uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven.
 • Je voordoen als een andere persoon of toestaan dat een ander persoon of entiteit jouw identiteit gebruikt om een Klus te plaatsen, uit te voeren, te bekijken of commentaar te geven.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere Gebruiker waarvan je (redelijkerwijs) weet dat dit niet legaal gedistribueerd kan worden via de Dienst.
 • Impliceren of stellen dat enige verklaring van jou wordt gesteund door Croqqer zonder dat je de voorafgaande schriftelijke toestemming van Croqqer hebt gekregen.
 • Gebruik maken van een robot, spider, handmatige en / of automatische processen of apparaten waarmee gegevens opgehaald worden door data-crawl, scraping of andere technieken.
 • De Dienst, zijn servers of verbonden netwerken hacken.
 • Content up-loaden die beledigend en / of schadelijk is, die racisme, fanatisme, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig individu of groep van individuen predikt.
 • Een e-mail adres, telefoonnummer, URL of andere website op je profiel, in je klus en/of reactie/bod en/of op het klus prikbord vermelden.
 • Onder het mom van een ruil of vrijwilligers Klus (een vacature voor ) een betaalde Klus of ‘om niet’ aanbieden.

Croqqer is niet verantwoordelijk voor acties van Gebruikers met betrekking tot alle informatie of materialen geplaatst door een Gebruiker in welke publiek toegankelijke omgeving dan ook.

7. Account en Beveiliging
Jij bent de enige geautoriseerde Gebruiker van je account. Jij bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord voor de toegang tot de Dienst. Je bent alleen en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je wachtwoord of account. Croqqer heeft geen controle over het gebruik van het account van een Gebruiker en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid daarvan af. Vermoed je dat een onbevoegde partij kan je wachtwoord of account gebruikt of vermoed je dat een andere inbreuk op de beveiliging neem dan onmiddellijk contact op met Croqqer.
8. Geen reclame
De Dienst mag niet worden gebruikt voor het werven voor een ander bedrijf, website of dienst. Je mag niet vragen om, reclame maken voor of contact opnemen met Gebruikers om hun direct een Klus aan te bieden of voor andere doeleinden die niet verband houden met de Dienst. Je mag de Dienst niet gebruiken om Gebruikersnamen en / of e-mailadressen van Gebruikers door elektronische of andere middelen te verzamelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Croqqer.
9. Links naar andere websites
Links (zoals hyperlinks) van de Dienst naar andere sites op het web vormen niet de goedkeuring van Croqqer van deze sites of hun inhoud. Dergelijke links worden slechts gezien als een service voor de Gebruiker, Croqqer heeft geen controle over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
10. Jouw gegevens
“Jouw Informatie” wordt gedefinieerd als alle informatie en materialen die je aan Croqqer of andere Gebruikers biedt in verband met je registratie voor en het gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot die geplaatst of verzonden voor gebruik in openbare ruimten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je informatie, en wij handelen slechts als een passieve verbinding tussen je online publicatie en verspreiding van je informatie. De informatie en materialen als bedoeld in dit artikel wordt gezamenlijk aangeduid als “User Generated Content.” Je verklaart hierbij en garandeert Croqqer dat jouw informatie:
 • niet vals, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend is;
 • niet frauduleus is of betrekking heeft op de verkoop van nagemaakte of gestolen artikelen;
 • geen inbreuk maakt op het copyright, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of privacy;
 • niet in strijd is met enige lokale of internationale wet, verordening of regelgeving;
 • niet lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig treiterend is;
 • geen pornografie bevat of schadelijk is voor minderjarigen;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere programma routines bevat die bedoeld zijn om schade aan te brengen en / of het nadelig verstoren van een systeem, gegevens of persoonlijke informatie er niet toe leidt dat Croqqer diensten van ISP‘s, andere partners of leveranciers verliest.
Je verleent hierbij Croqqer het niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sub-licentieerbare (via verschillende kanalen) recht om alle auteursrechten, publiciteitsrechten en alle andere rechten op uw informatie uit te oefenen in elke nu bekende of toekomstige vorm bij de uitvoering en verbeteren van de Dienst.
11. Beoordelingen
De Dienst faciliteert beoordelingen  van Croqqers en Klus Vragers. Dergelijke beoordelingen zijn de beoordelingen van Gebruikers en niet de mening van Croqqer en zijn niet gecontroleerd door Croqqer. Je gaat ermee akkoord dat Croqqer niet aansprakelijk is voor deze beoordelingen en referenties. Croqqer treedt niet in de feitelijke beoordeling, maar we behouden ons het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser van de beoordeling.
12. Inhoudingen
De Dienst leidt niet tot een arbeidsovereenkomst en Croqqer zal niet dienen als werkgever van enige Gebruiker. Als zodanig is Croqqer niet aansprakelijk voor enige belasting of inhouding met inbegrip van maar niet beperkt tot loonbelasting, sociale lasten of andere heffingen in verband met jouw gebruik van de Diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat indien Croqqer aansprakelijk blijkt te zijn voor enige belasting in verband met jouw gebruik van de Diensten je deze dan onmiddellijk aan Croqqer vergoed, met inbegrip van eventuele rente of boetes daarop.
13. Plaats een klus voor een ander
Als Gebruiker een klus plaatst voor een ander, wordt Gebruiker geacht het akkoord voor het plaatsen van die klus voor die ander te hebben verkregen.
14. Beëindiging en opschorting
Croqqer kan jouw recht om de Dienst te gebruiken op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en inzicht beëindigen of opschorten met of zonder opgave van reden middels een aan jou gerichte brief of e-mailbericht van een dergelijke beëindiging en de beëindiging zal onmiddellijk van kracht zijn bij de aanlevering van een dergelijke kennisgeving. Croqqer behoud zich ten aller tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een registratie of aanvraag te weigeren. Zonder beperking mag Croqqer je recht om de Dienst te gebruiken beëindigen of opschorten als je inbreuk maakt op de voorwaarden van deze Overeenkomst of indien Croqqer vindt dat je ongepast en / of aanstootgevend gedrag hebt getoond. Als Croqqer jouw recht om de Dienst te gebruiken beëindigt of opschort voor een van deze redenen dan vervalt jouw recht op enige terugbetaling van een ongebruikt saldo in je account. Naast de beëindiging of tot schorsing jouw account, behoudt Croqqer zich het recht voor om passende juridische stappen te nemen. Ook nadat jouw recht om de Dienst te gebruiken om welke reden dan ook wordt beëindigd of opgeschort zal deze Overeenkomst in stand blijven. Je kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door het gebruik te beëindigen van de Dienst. Alle artikelen in deze Overeenkomst blijven onverminderd van kracht na de afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.
15. Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectuele eigendomsrecht (©) van alle vormen van informatie (waaronder onder meer en niet uitsluitend begrepen logo‘s, redactionele inhoud, foto‘s, HTML code) op www.croqqer.com en www.croqqer.nl berust bij Croqqer Nederland B.V. De Dienst en de handelsmerken van Croqqer met inbegrip van maar niet beperkt tot Croqqer en de Croqqer logo‘s zijn merken in eigendom van Croqqer Nederland B.V. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo‘s en / of handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Je mag deze merken, logo‘s of handelsnamen niet kopiëren of gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
16. Nieuwsbrieven
Je verleent Croqqer het recht om je via nieuwsbrieven te informeren over nieuwe features en updates van en rond Croqqer en zorgvuldig door haar geselecteerde partners. Op elke gewenst moment kan jij je op deze service uitschrijven of opnieuw abonneren.
17. Algemene Voorwaarden en Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst zijn de ICT~Office Voorwaarden zoals gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840, tenzij in deze overeenkomst daarvan is afgeweken. Voor zover en zoveel nodig kiezen partijen uitdrukkelijk voor toepassing van het Nederlands recht.
HIERBIJ BEVESTIG IK DE DAT IK DE VOORGAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACY BELEID HEB GELEZEN EN BEGREPEN EN EENS BEN DAT MIJN GEBRUIK VAN DE DIENST EEN ERKENNING IS VAN MIJN OVEREENKOMST WAARDOOR IK GEBONDEN BEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.
Croqqer klus klussen