Privacy en disclaimer | Croqqer.nl

Privacy en disclaimer

Verwerking van persoonsgegevens

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Croqqer Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Gegeven de aard van de dienstverlening van Croqqer is het noodzakelijk is om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Croqqer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer je je bij Croqqer inschrijft (als klus Plaatser of Croqqer) worden persoonsgegevens verzameld die we nodig hebben voor onze dienstverlening en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan je verzoek om inschrijving. Van Croqqers worden verder de persoonsgegevens vastgelegd die nodig zijn om je aan een potentiële klus Plaatser te koppelen. Croqqer kan, om een volledige inschrijving te kunnen accepteren, aanvullende gegevens verlangen. De persoonsgegevens worden ook verwerkt om te kunnen innen bij de klus Plaatser en uit te betalen aan de Croqqer. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@croqqer.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Beoordelingen

Op de website van Croqqer kunnen klusplaatsers de Croqqers elkaar op de uitvoering van de klussen beoordelen. Croqqer treedt niet in de feitelijke beoordeling of referentie, maar we behouden ons het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer je een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan je Croqqer verzoeken om deze te verwijderen. Croqqer zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Croqqer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Croqqer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Croqqer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Croqqer) tussen zit. Croqqer gebruikt een computerprogramma om de beste match tussen plaatser en Croqqer te bepalen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Croqqer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Croqqer verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Croqqer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Link naar andere websites

Op de site treft je een aantal links aan naar andere websites. Croqqer kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Croqqer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@croqqer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Croqqer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Croqqer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@croqqer.com

Wijzigingen

Croqqer Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van Croqqer.

Disclaimer

Wij streven de uiterste zorg na ten aanzien van de inhoud van deze site maar kunnen niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Croqqer Nederland B.V. aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Croqqer Nederland B.V. is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Mocht je naar aanleiding van onze website contact met ons op willen nemen mail dan naar info@croqqer.com.

Laatste wijziging: 10-05-2018

Croqqer klus klussen